Algemene verordening gegevensbescherming


 


Bij Hondentrimsalon HaarDing hecht ik waarde aan de bescherming van de privacy van alle personen, waarvan ik de gegevens verwerk. Onderstaand geef ik inzage in de door mij verwerkte persoonsgegevens en waarborging van de bescherming van deze gegevens.

1) Contactgegevens:

Website: www.haarding.nl

Adres: Mattenbies 10, 3824 WC Amersfoort

Email: haarding@hotmail.com

2) Verwerking van persoonsgegevens:

Ik verwerk enkel de persoonsgegevens die ik nodig heb om mijn diensten voor u te kunnen verrichten. Deze gegevens zijn altijd door de persoon zelf, of door een derde, met toestemming van deze persoon, aan mij verstrekt. Het betreffen de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, adresgegevens en telefoonnummer. 

Deze persoonsgegevens gebruik ik alleen voor de volgende doeleinden: 

- om mijn diensten te kunnen verlenen, waaronder het inplannen van de afspraken;

- te voldoen aan mijn verplichtingen, bv. richting de belastingdienst en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID);

- het verstrekken van gegevens aan derden in belang van uw hond (bv. de dierenarts).

3) Mijn website; www.haarding.nl

Voor de optimalisatie van de online omgeving van mijn wegsite gebruik ik cookies. Hierbij denk ik aan uw privacy. Ik gebruik alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone.

De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en dat voorkeursinstellingen bewaard blijven. Daarnaast stellen de cookies mij in staat om het gebruik van mijn website bij te houden. Via de instellingen van uw browser kunt u cookies verwijderen. Daarnaast is het mogelijk om de browser zo in te stellen dat cookies niet meer worden opgeslagen. Het is echt mogelijk dat het gebruiksgemak van de website daardoor afneemt.

4) Bewaartermijn van persoonsgegevens

Persoonsgegevens, bv. personalia en adresgegevens bewaar ik voor de duur dat u klant van mij bent. Als u niet hebt aangegeven dat u geen klant meer van mij zal zijn, bewaar ik uw gegevens nog tot het moment dat in redelijkheid niet meer valt te verwachten dat u nog een afspraak bij mij maakt. De gegevens worden in ieder geval na afloop van 18 maanden na uw laatste afspraak bij mij verwijderd. Facturen worden voor de duur van 5 jaar bewaard om aan de verplichtingen richting de belastingdienst te kunnen voldoen.

5) Beveiliging van persoonsgegevens

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Bij een vermoeden dat gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, kan contact met mij opgenomen worden via haarding@hotmail.com. Ik zal dit dan zo snel mogelijk onderzoeken.

6) Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verkoop uiteraard geen persoonsgegevens aan derden en verstrek deze uitsluitend aan anderen indien dat nodig is of voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat zij een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens hanteren.

7) Rechten van personen waarvan ik persoonsgegevens verwerk

Als ik uw persoonsgegevens verwerk, hebt u recht om deze persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u mij kan verzoeken om de persoonsgegevens waarover wij beschikken naar betreffende persoon of een andere, door de persoon benoemde organisatie te versturen. Verzoeken tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van persoonsgegevens, intrekken van gegeven toestemming of het bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens kunt u sturen naar haarding@hotmail.com.  Om er zeker van te zijn dat het verzoek door betreffende persoon is gedaan, verzoek ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maakt u in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer binnen 4 weken op een verzoek. Zodra de verzochte acties zijn afgerond, verwijder ik deze gegevens weer.

8) Overig

Ik heb niet de intentie om gegevens te verzamelen van personen jonger dan 16 jaar. Ik kan de leeftijd van de betreffende persoon echter niet controleren en ik kan dus niet uitsluiten dat gegevens van personen jonger dan 16 jaar worden verwerkt. Als ik constateer dat een persoon jonger is dan 16 jaar, dan verwijder ik de persoonsgegevens. Mocht u aanwijzingen hebben dat een persoon waarvan ik de gegevens heb verwerkt de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt, neemt u dan contact met me op via haarding@hotmail.com.

Ik maak geen gebruik van een geautomatiseerde besluitvorming aan de hand van persoonsgegevens op een manier die rechtsgevolgen heeft voor de betrokken personen kan hebben.

Voor de volledigheid wijs ik u erop dat er een mogelijkheid is om bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking te klagen. Dat kan via de volgende site: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Hondentrimsalon HaarDing, Fraukje Vermeij. 


 


 

   

 
 
E-mailen
Bellen
Map